Pogoji za zavarovanje stroška odpovedi turističnega potovanja

Potnik lahko ob prijavi pri zavarovalnici Generali Zavarovalnica d.d. sklene tudi zavarovanje stroška odpovedi turističnega potovanja za primer, če se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin potovanja ne bi mogel udeležiti. V tem primeru mu zavarovalnica povrne del vplačanega zneska.

Zavarovalni primer po tej klavzuli nastopi, če se odpove potovanje zaradi enega od spodaj navedenih nepredvidenih dogodkov, nastalih po sklenitvi zavarovalne pogodbe in sicer:

a) nezgode, smrti ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovalca, ki mu onemogoča potovanje,

b) nezgode, smrti ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovalčevih otrok, staršev, brata ali sestre, zakonca ali izven zakonskega partnerja, starih staršev, ki zavarovalcu onemogočajo potovanje, ob pogoju, da je zavarovalec dolžan navedene osebe v primeru nezgode ali takega poslabšanja zdravstvenega stanja negovati, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila,

c) poziva sodnih ali upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovalca,

d) naravne nesreče ali višje sile, ki zavarovalcu onemogočajo potovanje,

e)  nezgode, smrti ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja sopotnika/ov na zasebnem potovanju (ko potuje do 6 oseb), ki niso v sorodstvenem razmerju (npr. fant in punca, ki nista v skupnem gospodinjstvu ali prijatelja/i, ipd.,) oziroma so v širšem sorodstvenem razmerju z zavarovalcem pod pogojem, da je/so skupaj z zavarovalcem naveden/i na prijavnici in v sami pogodbi o potovanju. To določilo ne velja za primere, ko ne gre za zasebna potovanje (službene poti ipd.).

Za zavarovanje veljajo pogoji 01-OTP-01/20, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja. Pogoji so objavljeni na strani http://www.supratravel.si. Pogoj za vračilo vplačanega zneska je pisna odpoved potovanja skupaj z zahtevano dokumentacijo, ki mora biti podana najkasneje v roku 7 dni od dneva nastanka razloga za odpoved potovanja.

Soudeležba zavarovanca (odbitna franšiza), katerega je aranžma zavarovan, v zavarovalnem primeru znaša 10% od zneska zavarovalne vsote.

Zavarovalniška klavzula 01-OTP-01/20 velja za vse pogodbe Supra Skupina d.o.o. sklenjene od 3. januarja 2020 dalje.

Supra Skupina d.o.o., Kajuhova 71, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija.